Kru Som Eng Around

About Kru Som

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา – วัยทำงาน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบเริ่มใหม่ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

My Background & Teaching Experiences

 • Master of Science in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Southern New Hampshire University, U.S.A.
 • Bachelor of Arts, Chulalongkorn University
 • Student Teacher, Adult ESL Program, Second Start School, U.S.A.

ประวัติด้านการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐฯ
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูสอนภาษาให้กับผู้อพยพในสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียน Second Start School, U.S.A.

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นมามากกว่า 8 ปี
 • อดีตครูสอนภาษา ณ สถาบันสอนภาษาต่างๆ
 • อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ให้กับมหาวิทยาลัยเอกชน ในรายวิชา Business English, Foundation English และ English for Specific Purpose
 • สอนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงาน ให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ อาทิ Delish Foods Co., Ltd. , บริษัท KSO

รูปแบบการสอน

 • เน้นการสอนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และการจดจำอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นการสื่อสารและการใช้งานจริง ผ่านสถานการณ์ต่างๆ โดยนำการสอนโดยครูส้ม และครูต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

Eng Around By Kru Som

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา – วัยทำงาน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบเริ่มใหม่ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้